Sonamukhi 28/18

Police Station: Sonamukhi

FIR Date: March 19, 2018


Sonamukhi 27/18

Police Station: Sonamukhi

FIR Date: March 19, 2018


Kotulpur 26/18

Police Station: Kotolpur

FIR Date: March 19, 2018


Barikul 13/18

Police Station: Barikul

FIR Date: March 18, 2018


Patrasayer 26/18

Police Station: Patrasayer

FIR Date: March 18, 2018


Indas 21/18

Police Station: Indus

FIR Date: March 18, 2018


Sonamukhi 26/18

Police Station: Sonamukhi

FIR Date: March 18, 2018


Indpur 21/18

Police Station: Indpur

FIR Date: March 18, 2018


Taldangra 15/18

Police Station: Taldangra

FIR Date: March 18, 2018


Khatra 15/18

Police Station: Khatra

FIR Date: March 18, 2018