Inauguration of ‘Mahila Bikash Pathagar’ at Gangajalghati P.S.

Gangajalghati P.S. inaugurated a ‘Mahila Bikash Pathagar’ under Project ‘SOPAN’ at Lachhmanpur Pramanhansa Yogananda Bidyapith on 01.07.2018.