OC(Sonamukhi)

Officer in Charge Sonamukhi Police Station

Officer in Charge Sonamukhi Police Station
Shri Kedarnath Nanda
8001228228 03244-275229