Sonamukhi 110/2021

Police Station: Sonamukhi

FIR Date: July 30, 2021


Chhatna 75/2021

Police Station: Chatna

FIR Date: July 30, 2021


Beliatore 48/2021

Police Station: Beliatore

FIR Date: July 30, 2021


Sarenga 38/2021

Police Station: Sarenga

FIR Date: July 30, 2021


Indpur 61/2021

Police Station: Indpur

FIR Date: July 30, 2021


Hirbandh 29/2021

Police Station: Hirbandh

FIR Date: July 30, 2021


Saltora 56/2021

Police Station: Saltora

FIR Date: July 30, 2021


Onda 133/2021

Police Station: Onda

FIR Date: July 30, 2021


Onda 132/2021

Police Station: Onda

FIR Date: July 30, 2021


Beliatore 47/2021

Police Station: Beliatore

FIR Date: July 30, 2021