Sonamuhki 140/2020

Police Station: Sonamukhi

FIR Date: December 29, 2020


Kotulpur 200/2020

Police Station: Kotolpur

FIR Date: December 29, 2020


Kotulpur 199/2020

Police Station: Kotolpur

FIR Date: December 29, 2020


Cyber Crime PS 18/2020

Police Station: Cyber Crime

FIR Date: December 29, 2020


Joypur 112/2020

Police Station: Joypur

FIR Date: December 28, 2020


Joypur 111/2020

Police Station: Joypur

FIR Date: December 28, 2020


Indas 196/2020

Police Station: Indus

FIR Date: December 28, 2020


Chhatna 82/2020

Police Station: Chatna

FIR Date: December 28, 2020


Patrasayer 141/2020

Police Station: Patrasayer

FIR Date: December 28, 2020


Sonamukhi 139/2020

Police Station: Sonamukhi

FIR Date: December 28, 2020