Sonamukhi 163/19

Police Station: Sonamukhi

FIR Date: November 29, 2019


Gangajalghati 160/19

Police Station: G Ghati

FIR Date: November 29, 2019


Bankura 313/19

Police Station: Bankura

FIR Date: November 29, 2019


Bankura 312/19

Police Station: Bankura

FIR Date: November 29, 2019


Bankura Women PS 91/19

Police Station: Bankura Women

FIR Date: November 28, 2019


Bankura 311/19

Police Station: Bankura

FIR Date: November 28, 2019


Bankura 310/19

Police Station: Bankura

FIR Date: November 28, 2019


Kotulpur 169/19

Police Station: Kotolpur

FIR Date: November 28, 2019


Barjora 160/19

Police Station: Barjora

FIR Date: November 28, 2019


Bishnupur 287/19

Police Station: Bishnupur

FIR Date: November 28, 2019