Raipur 78/17

Police Station: Raipur

FIR Date: November 29, 2017


Patrasayer 287/17

Police Station: Patrasayer

FIR Date: November 29, 2017


Patrasayer 286/17

Police Station: Patrasayer

FIR Date: November 29, 2017


Simlapal 91/17

Police Station: Simlapal

FIR Date: November 29, 2017


Taldangra 95/17

Police Station: Taldangra

FIR Date: November 29, 2017


Bishnupur 212/17

Police Station: Bishnupur

FIR Date: November 29, 2017


Bankura 399/17

Police Station: Bankura

FIR Date: November 29, 2017


Bankura 398/17

Police Station: Bankura

FIR Date: November 29, 2017


Bankura 397/17

Police Station: Bankura

FIR Date: November 29, 2017


Bankura 396/17

Police Station: Bankura

FIR Date: November 29, 2017